Program

POLITISK PROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE TYSVÆR 2015-2019

Grønnere kommune. Bærekraftig utvikling og kommuneplanlegging.

Målet til Miljøpartiet Dei Grøne er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal vere underordna sunne økologiske prinsipp og fremje fred og rettferd både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovudsak basert på lokale ressursar, er ein føresetnad for å nå målet.

Oppvekst:

Vi vil:

 • Beholde lokal skolestruktur
 • Fremme gårdsbarnehager og naturbarnehager
 • Fremme skolehager
 • Stimulere til mer fysisk aktivitet i skolen
 • Arbeide for å miljøsertifisere skolene og barnehagene med Grønt Flagg
 • Oppmuntre skolene til å søke status som Fairtrade-skoler
 • Øke fokus på sunt kosthold i barnehager og skole.
 • Benytte barneperspektiv ved bygging av nye barnehager.
 • Sikre at forebyggende tiltak ikke legges under barnevernsloven, da dette medfører en unødvendig omstendelig prosess, og senke terskelen for at tiltak kan settes i verk.

Arealpolitikk

Vi vil:

 • Ha en langsiktighet i arealplanlegging. Sørge for at områdeplaner er i samsvar med overordnede klima, energi og miljøhandlingsplan.
 • Verne matjorda. De grønne ønsker en null-visjon for nedbygging av matjord. Bare hvis viktig infrastruktur må frem, kan bygging tillates, men da må tiltakshaver bekoste avbøtende tiltak, som flytting av matjorden eller nydyrking, slik at produksjonarealet ikke reduseres.
 • Involvere lokalmiljøet i arealplanlegging ved å ha åpne prosesser i planleggingsfasen.

Næringsliv

Vi vil:

 • Gi finansielle insentiver til etablering av grønt næringsliv.
 • Prioritere bærekraftig produksjon ved kommunale innkjøp.
 • innføre innkjøpsavtaler for økologiske, lokalproduserte og fairtrade-merkede matvarer i alle offentlige institusjoner og kantiner.
 • Legge til rette for bondens marked og andre direktesalgsløsninger.
 • Stimulere til utvikling av grønn teknologi.

Folkehelse, omsorg og livskvalitet.

Vi vil:

 • Fokusere på forebygging gjennom satsning på blant annet godt aktivitetstilbud og levende lokalmiljø.
 • Redusere institusjonalisering. Organisert pleie og omsorg er nødvendig, men kan ikke veie opp for mangler i levemiljø og levevilkår.
 • øke andelen økologisk og vegetarisk mat i offentlige kantiner og skoler, samt innføre kjøttfrie dager.
 • Bygge bedre gang og sykkelveier, særlig langs skoleveier.
 • Fokusere på sykefravær blant kommunalt ansatte.
 • Legge til rette for sommerjobbgaranti der ungdom kan inviteres til å planlegge og gjennomføre aktiviteter ved kommunens sykehjem i sommerferien, etter modell fra Inderøy kommune i Nord Trøndelag.

Kultur og idrett

Vi vil:

 • Ivareta tilbudet på Tysværtunet og andre eksisterende bygg fremfor å bygge nytt.
 • Sikre gode vilkår for barne- og breddeidrett.
 • Sikre et mangfold av frivillige og offentlige kulturaktiviteter rettet mot ungdom med korps, kor, amatørteater, ungdomshus og kulturhus.
 • Stille offentlige områder og lokaler til gunstig disposisjon for konserter og festivaler.
 • Skape en arena for uttrykkelse av gatekunst i Tysvær
 • Legge til rette for bredere tilbud innen kunst og kultur

Kommunepolitikk

Vi vil:

 • Innføre miljøplaner i Tysvær kommune og vurdere å miljøsertifisere kommunen etter ISO-14001-standard.
 • Utarbeide miljøreglement for kommunale innkjøp for bruk av etiske, dyrevennlige, bærekraftige og grønne leverandører.
 • Innføre miljøregnskap.
 • Ta imot flyktninger i tråd med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet’s anmodninger.
 • Redusere bruk av styringsprinsipper og New Public Management i kommunal drift.
 • Unngå kommunesammenslåing ved tvang.
 • Si nei til søndagsåpne butikker
 • Ta den personlige ombudsrollen på alvor og ta opp sakene som folk er opptatt av.

Naturvern , artsmangfold og dyrevelferd.

Vi vil:

 • Sikre ferdsel over eller under eventuell ny firefeltsvei for ville dyr og husdyr.
 • Sørge for at nye veier legges utenom viktige naturtyper.
 • Utarbeide en handlingsplan mot svartelistede arter og for bevaring av rødlistede arter.
 • Stimulere til sterilisering/kastrering av utekatter.
 • Prioritere kortreist mat ved kommunale innkjøp
 • Sørge for at kommunen bidrar til å oppfylle regjeringens mål om økologisk innkjøp.
 • La være å leie ut plass til sirkus som bruker eksotiske dyr
 • Ikke tillate nye, åpne oppdrettsanlegg i sjø inntil miljøproblematikken er utbedret.
 • Legge til rette for et område der hunder kan løpe fritt hele året.
 • Velge bie- og humlevennlige planter i kommunal beplantning.
 • Unngå bruk av plantevernmidler på kommunal eiendom.
 • Stanse utslipp av radioaktive stoffer og kvikksølv fra AF Decom i Yrkefjorden.

Energieffektivisering, energikilder og kildesortering.

Vi vil:

 • Bedre miljøstasjoner for kildesortering.
 • Lage insentiver for å øke kildesorteringsandelen i kommunen.
 • Innføre/forbedre Enøk-tiltak i kommunale bygg.
 • At det skal undervises i energisparing på skolene.
 • Sørge for at nye kommunale bygg skal ha høyest mulig energieffektivitet.
 • Installere solcellepanel på kommunale bygg

Samferdsel

Vi vil:

 • Gi flest mulig barn en trygg skolevei slik at det blir mulig å gå eller sykle trygt til skolen.
 • Arbeide for mer og billigere buss.
 • øke sykkel-tilretteleggingen
 • etablere sykkelparkeringshus i Aksdal som prøveprosjekt
 • bidra til den grønne omstillingen ved at alle nye kommunale biler skal være el-biler eller hybridbiler.
 • Håndheve forbud mot nye bilbaserte kjøpesentre.

12. august 2015